INDICE delle KANTEI SERIES by Markus Sesko https://markussesko.com/kantei/ e tradotte da alcuni membri del forum I.N.T.K. KANTEI – introduzione KANTEI 1 – SUGATA #1 (Tsukurikomi, nagasa e sori) KANTEI 1 – SUGATA #2 (Mihaba, funbari, kissaki, shinogi, shinogi ji, mune, kasane e niku) KANTEI 1 - SUGATA #3 (Hi ed horimono) KANTEI 1 – SUGATA #4 (Horimono) KANTEI 1 – SUGATA #5 (Sugata lame lunghe parte 1) KANTEI 1 – SUGATA #6 (Sugata lame lunghe parte 2