Sensei

SOMMARIO: Yasu Kizu Kapp Mita Koken Kapp Yoshikawa Kentarō Robson, Becerra Fujishiro Matsuo Kapp Yasu Kizu Kapp Mita Koken Kapp Mita Koken Yoshikawa Kentarō Robson, Becerra Yoshikawa Kentarō Fujishiro Matsuo Kapp